น้ำตาลสูง ความดันสูง ปวดหัว อ่อนเพลีย

วันนี้ผมเจอทางออกแล้ว

คือช่วงระยะหลังที่ผ่านมา อาการของผมคือว่าจะนอนไม่ค่อยหลับ ตอนกลางคืนคือว่าจะปัสสาวะบ่อยมาก

พอเช้าไปทำงานมันจะมึนหัว คือมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันไม่สดชื่นไม่แข็งแรงครับ

ก็เลยไปวัดความดันและน้ำตาลในเลือดที่คลินิก

ปรากฏว่าอาการต่างๆที่เป็นมีเหตุมาจากความดันมันสูง และน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่ามาตราฐาน

หลังจากหมอให้ยามาทาน

ผมก็พยายามศึกษาหาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสารสกัดจากธรรมชาติ

คือผมเคยได้ยินมาว่ายาเคมีถ้าทานเเล้วมันต้องทานไปตลอดชีวิต ก็เลยอยากหาตัวเลือกอื่นๆก่อน

ที่เน้นดูแลอาการที่ผมเป็นคืออาการปวดหัว ปัสสาวะบ่อย นอนไม่หลับ ที่เกิดจากพวกความดัน น้ำตาลสูง

ผมก็เลยตัดสินใจไปหาข้อมูลเองในอินเตอร์เน็ตว่ามันจะมีสมุนไพรทางเลือกหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยาหมอเพื่อลดอาการพวกนี้

ผมก็คิดว่าถ้าผมจะลองใช้คือยี่ห้อนี้ก่อนเลยที่มีสมุนไพรกว่า 5 ชนิด

อีกทั้งยังเห็นมีดาราหลายคนที่ทานอยู่และแนะนำบอกต่อผ่านสื่อต่างๆ

ผมเลยมั่นใจไม่ลังเล ตัดสินใจสั่ง DIAHERBAL มาลองทาน

พอได้เริ่มทานไปสักพัก ไปทำงานก็รู้สึกว่าร่างกายมันสดชื่นขึ้นมาก ไม่มีอาการเพลีย อาการมึนหัวก็ลดน้อยลง

ที่ตอนกลางคืนชอบลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็ลดน้อยลง พอไปตรวจผลเลือดต่างๆหมอก็ชมว่าค่าดีขึ้น

ก็อยากให้พวกเพื่อนๆที่มีอาการแบบผมไม่ว่าจะความดันสูงหรือค่าน้ำตาลสูง ลองทาน Diaherbal ดูรับรองไม่ผิดหวังครับ

ผมได้พิสูจน์เองมากับตัวเเล้วว่าตัวนี้ทำให้ผมอาการดีขึ้น จึงขอนำมาแชร์และบอกต่อ ขอบคุณ Diaherbal มากๆ

ข้อมูลผู้ซื้อ

จัดส่งทั่วประเทศ

ส่วนลด 50%

ชำระเงินที่บ้าน

กรอกแบบฟอร์ม
 ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับส่วนลด 50%

น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง

ก้าวข้ามทุกปัญหาไปกับเรา

9 สัญญาณอันตราย น้ำตาลในเลือดสูง

กระหายน้ำมาก และปากแห้ง

ปัสสาวะบ่อย

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

มองเห็นภาพซ้อน

การสูญเสียน้ำหนักโดยไม่ทราบสาเหตุ

ปวดศีรษะ

แผลหายช้ากว่าปกติ

น้ำหนักลด

มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา หลอดเลือด

น้ำตาลในเลือดสูง

โรคความดันโลหิตสูง อ้วนหรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน 

สาเหตุ:

ประวัติครอบครัวเป็น อาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งและน้ำตาล

โรคที่เกิด:

 โรคไตเสื่อม ไตวาย โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคปลายประสาทอักเสบ โรคติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป โรคจอประสาทตาเสื่อม

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

Check 7 อาการด่วนบ่งบอกถึง ความดันสูง

ปวดศรีษะ มึนงง สมองตื้อๆ

เหนื่อยง่าย ไม่สดไม่สดชื่น

เลือดกำเดาไหล

ตามัว ปวดตา

แน่นหน้าอก

นอนไม่หลับ

หัวใจเต้นเร็ว

ความดันโลหิตสูง

สาเหตุ:

บุหรี่ สุรา กาแฟ อาหารรสเค็ม

โรคปวดศีรษะ ไมเกรน โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ นอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ 

สภาวะทางอารมณ์ เช่น เครียด กังวล ประวัติครอบครัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง อายุ เมื่ออายุมากขึ้น

เพศ ผู้ชายจะเป็นความดันโลหิตสูง มากกว่า ผู้หญิง 

โรคที่เกิด:

โรคเบาหวาน โรคไตเสื่อม ไตวาย โรคหลอดเลือดในสมอง

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคประสาทจอตาผิดปกติ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ อุดตัน

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ทนกับอาการพวกนี้ไม่ได้?

มาดูกันว่า Diaherbal ช่วยแก้อาการเหล่านี้ได้อย่างไร

เริ่มต้นเพียงวันละ 33 บาท

โรคไขมันในเลือดสูง

คือภาวะที่ร่างกายมีไขมันชนิดไม่ดีในเลือดสูง

ไขมันที่สูงอาจจะเป็น Tryglyceride หรือ LDL

ไขมันไม่ดีจะเกาะติดผนังหลอดเลือดเกิดเป็นตะกรันไขมันหรือ Plaque

ซึ่งจะทำให้หลอดเลือดตีบเพิ่มขึ้นทุกวัน

กรอกแบบฟอร์ม
 ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับส่วนลด 50%

ข้อมูลผู้ซื้อ

จัดส่งทั่วประเทศ

ส่วนลด 50%

ชำระเงินที่บ้าน

ด้วยสารสกัดพรีเมี่ยมที่ดีที่สุดจากทั่ว

ทุกมุมโลก

เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาของ

น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง

Diaherbal รวมสารสกัดจากธรรมชาติกว่า 5 ชนิด คลิกดูรายละเอียดได้เลย! ⤵

มสี ว่ นประกอบของธาตโุ พแทสเซยีมและมคี ณุ สมบัตเิป็นกรดสงู และมรีสเปรยี้ วจัด สามารถชว่ ยลดน ้าหนักทางออ้มได ้
โดยเป็นตัวชว่ ยการเผาผลาญ และขับของเสยีออกจากรา่ งกาย

แอปเปิ้ลไซเดอร์เวนกิ า

ชว่ ยรักษาระดับความดันเลอืดใหป้ กติและชะลออาการตา่ งๆ ทเี่ ป็นผลเสยีจากโรคเบาหวาน ชว่ ยลดน ้าตาลและควบคมุ ระดับน ้าตาลในเลอืดใหเ้หมาะสม ชว่ ยใหไ้ขมันถกู ยอ่ ยไดด้ ขี นึ้ ลดไขมันในชอ่ งทอ้ ง จงึชว่ ยลดความอว้นไดด้

ผงมะระขนี้ ก

มคี ณุ คา่ ทางอาหารสงู มคี ารโ์ บไฮเดรต เสน้ ใย โปรตนี แคลเซยีม ฟอสฟอรัสและอดุ มไปดว้ย วติ ามนิซีลดไขมันในเลอื
ลดไขมันคอเลสเตอรอล ไตรกลเีซอไรด์และไขมันชนดิ เลว มนี ้าหนักเพมิ่ มากขนึ้

ผงกระเจ๊ยีบแดง

อดุ มไปดว้ยวติ ามนิ นานาชนดิ ชว่ ยลดระดับน ้าตาลและไขมันในเลอืด ชว่ ยใหท้ อ้ งไมผ่ กู ชว่ ยควบคมุ น ้าหนัก เนื่องจากมี สารทชี่ โครเมยีม โพลนิ โิคเนต ว่ ยใหไ้ขมันดที มี่ อี ยใู่ นรา่ งกายเพมิ่ ขนึ้ ได ้และก าจัดไขมันไมด่ อี อกจากรา่ งกาย

โครเมยีม โพลนิ โิคเนต

มสี ารคาทชิ นิ (Catechins) สารทชี่ ว่ ยเพมิ่ กระบวนการเผาผลาญไขมันในรา่ งกาย สามารถชว่ ยลดปรมิ าณไขมันและ
คอเลสเตอรอลในรา่ งกาย ชว่ ยป้องกนั การเกดิภาวะหลอดเลอืดอดุ ตัน

สารสกดั จากชาเขยี ว

4 อาการที่ต้องระวัง! คุณมีอาการเหล่านี้อยู่รึเปล่า

Blood Sugar

น้ำตาลในเลือดสูง และมีอาการข้างเคียง

Blood Pressure

ความดันโลหิตสูง เลือดไหลเวียนไม่ดี ทำให้เกิดอาการต่างๆ

Cholesterol

คอเลสเตอรอลไม่ดีในร่างกายเยอะ LDL และไขมันดีน้อย HDL

Well-Being

อาการต่างๆทำให้คุณภาพชีวิตให้ลดลง

พบกับ Diaherbal ในสื่อต่างๆ

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ไทยรัฐ

คุยข่าว 10 โมง

Super Market

5 เช้าเม้าท์ใหญ่

เข้าท่า

Modern 9 Cooking

มติชน

กรอกแบบฟอร์ม
 ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับส่วนลด 50%

ข้อมูลผู้ซื้อ

จัดส่งทั่วประเทศ

ส่วนลด 50%

ชำระเงินที่บ้าน

พี่อู๊ดส่งต่อสุขภาพดีให้คุณพ่อและคุณแม่ด้วยอาหารเสริมแท็พ

“จากน้ำตาลสูงปรี๊ดตอนนี้ปกติเเล้วครับพี่น้อง”

*ผลลัพธ์แตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล

ผลตรวจจาก Central Labratory (ไม่มีสารสเตียรอยด์และสารอันตราย)

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

ทำไม Diaherbal ถึงดีกว่า

ตารางเปรียบเทียบ

ลดเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด

1 แคปซูล = 6 แคปซูลสมุนไพรทั่วไป

สารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด

มี Stem Cell จากพืช

ไม่มีผลข้างเคียงต่อตับและไต

ร่วมพัฒนาสูตรกับทางฟินแลนด์

การผลิตมาตรฐานส่งออก

เกรดคุณภาพเทียบเท่ายา

ผู้ใช้ประทับใจผลลัพธ์

รับประทานง่าย

Diaherbal

สมุนไพรทั่วไป

ยาเคมี

บริษัท แท็พ อินโนเวชั่น

มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพกว่า 6 ปี

ด้วยนวัตกรรมสารสกัดคิดค้นจากฟินแลนด์

Patents – สารสกัดดีที่สุดจากทั่วมุมโลก

Safety – การันตีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง

Awards – การันตีด้วย GMP

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการใช้ 

89%

อาการดีขึ้นต้องแต่ชุดแรกที่ทาน

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

96%

ค่าที่สูงลดลงอย่างต่อเนื่อง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

93%

ลูกค้าพึงพอใจและซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

98%

ได้รับการลดยาจากทางแพทย์

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

นวัตกรรม Micro-Encapsulation

ดูดซึมได้ดีกว่าสมุนไพรทั่วไปถึง 50 เท่า

Diaherbal ใช้นวัตกรรม Micro Encapsulation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท ช่วยให้สารอาหารสำคัญต่างๆภายในแคปซูลคงคุณค่าของสารสูงสุด

ช่วยลดการสูญเสียจากอุณภูมิทำให้สามารถเก็บรักษานานถึง 2 ปีโดยที่คุณค่าสารอาหารยังสูงสุด

9 เหตุผลดีๆทำไมต้องเลือก Diaherbal

#1 อาหารเสริมสำหรับวัย 40+

ช่วยลดอาการน้ำตาลความดันได้มากกว่า 10 ประการ

รีวิวจากผู้ใช้จริงเยอะที่สุดในประเทศ

โรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP

ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง

รวบรวมสุดยอดวิตามินที่จำเป็นและครบถ้วน

ส่งสินค้ารวดเร็วทุกวัน มีบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ใช้สารสกัดพรีเมี่ยมนำเข้าจากต่างประเทศ

เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า 5 ชนิด

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

มั่นใจในคุณภาพลดอาการ

เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดกว่า 10 ประการ

DIAHERBAL

การันตีคุณภาพและบริการ

แพ็คสินค้าอย่างดี

จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

บริการจัดส่งฟรี

เก็บเงินปลายทาง

บริการ Call Center

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ขนาดและวิธีรับประทาน Diaherbal

 รับประทานวันละ 1 เม็ด หลังอาหาร เช่น) 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรทานติดต่อกัน อย่างน้อย 2-3 เดือน

หากอาการหรือค่าดีขึ้นสามารถปรับการทานเหลือวันละ 1 เม็ด

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

#1 รีวิวเยอะที่สุดในประเทศ

ทำไม Diaherbal ถึงเป็นคำตอบของคนทุกเพศทุกวัย

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ควบคุมอาหารการกินอย่างเคร่งครัด จำกัดอาหาร แป้ง น้ำตาล ไขมัน เลี่ยงหวาน มัน เค็ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ผลไม้ที่มีรสหวานจัด (เช่น ทุเรียน ขนุน ลำไย ลิ้นจี่ องุ่น ละมุด อ้อย) ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่อิ่ม หรือเชื่อมน้ำตาล ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้ร่าเริง อย่าให้เครียด หรือวิตกกังวล หมั่นดูแลรักษาเท้า

ข้อแนะนำ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

DIAHERBAL คำถามที่พบบ่อย

จากสมุนไพรกว่า 5 ชนิด ประกอบไปด้วย ตังถั่งเช่า มะระขี้นก โสมเกาหลี เจียวกู้หลาน ตังกุย เปลือกสน อาร์ติโช๊ค

ทำมาจากอะไรทำมา

ผลิตโรงงานในไทย และร่วมมือวิจัยและคิดค้นสูตรจากแล็บในประเทศฟินแลนด์

ผลิตที่ไหน

ระยะเวลา 7-14 วันแรก แนะนำให้ทาน 1 แคปซูลต่อวัน – เช้า1 / เย็น1 (หลังอาหาร) หลังจากนั้นหากอาการเริ่มดีขึ้น ค่าลดลง สามารถปรับเป็นวันละ 1 แคปซูลได้

วิธีการทาน

ช่วยบํารุงและฟื้นฟูตับอ่อน ช่วยในการดักจับนํ้าตาลในเลือด ช่วยบํารุงหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดไขมันสะสม ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยปรับบสมดุลระหว่างไขมันดีและไขมันไม่ดี (LDL, HDL, ไตรกลีเซอไรด์) ช่วยลดอาการมือเท้าชา ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงปลายประสาทได้ดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการปวดหัว มึนงง ตามัว ปัสสาวะบ่อย แผลหายช้า

แท็พช่วยเรื่องอะไรบ้าง

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีไขมันสูง ผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนจากภาวะน้ำตาลสูง ผู้ที่มีอาการปวดหัว มึนงง เวียนหัว บ้านหมุน ผู้ที่มีอาการมือเท้าชา เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อย

แท็พเหมาะกับใคร

หิวบ่อย หิวนํ้าบ่อย ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเป็นฟอง ปัสสาวะหวาน มดขึ้น ง่วงนอนบ่อย หน้ามืด เวียนหัว วูบ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ตาพร่ามัว มองไม่ชัด เบื่ออาหาร ไม่หิวข้าว น้ำหนักลดลง โดยไม่ทราบสาเหตุ มือบวม เท้าบวม หน้าบวม บวมน้ำ อาการเหน็บชา มือชา เท้าชา ขาชา ผิวแห้ง ผื่นคัน ผิวคล้ำ ผิวหนังอักเสบ ปวดเมื่อย ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว ปวดมือ ปวดเท้า ปวดขา ปวดหลัง เกิดบาดแผลง่าย บาดแผลหายช้า ติดเชื้อบ่อย

อาการของคนเป็นเบาหวาน

เป็นลม เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด เวียนหัว มึนหัว ปวดหัว เลือดกำเดาไหล มือชา มือสั่น ใจสั่น ตาพร่ามัว มองไม่ชัด นอนหลับยาก นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้ากว่าปกติ ปวดหัว ปวดตา ปวดต้นคอ ปวดท้ายทอย ปวดหลัง

อาการของคนเป็นความดันสูง

กรอกแบบฟอร์ม
 ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับส่วนลด 50%

ข้อมูลผู้ซื้อ

จัดส่งทั่วประเทศ

ส่วนลด 50%

ชำระเงินที่บ้าน